Polityka Prywatności i Cookies

na stronie internetowej www.personare.pl

Polityka prywatności i plików cookies, na
stronie internetowej
www.personare.pl

1.Informacje
ogólne.

Niniejsza
Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej
www.personare.pl, określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii.

Z tego dokumentu
dowiesz się kto jest Administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu,
zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i
na jakich zasadach mogę udostępniać Twoje dane, a także jakie przysługują Ci
uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem, zgodnie z zapisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO.

 

Polityka
prywatności może się zmieniać, dlatego bądź z nią na bieżąco i zawsze czytaj.
Przyczyną zmian może być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie
obowiązującym prawie czy też rozwój strony. Na dole strony znajduje się data
publikacji aktualnej Polityki prywatności.

 

2.Informacje
dotyczące danych osobowych.

 

Zgodnie z art.
13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
dalej jako RODO) informuje, że:

 

I.
Administratorem strony i danych osobowych jest Iwona Szczęsna
prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą
: Personare Iwona Szczęsna, zwana dalej Administratorem danych. W
razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień Polityki prywatności
skontaktuj się ze mną poprzez:

·      
e-mail:iszczesna@personare.pl;

·      
tel.600982407;

·      
listownie
na adres:05-200 Wołomin ul. Geodetów 45
.

Jako
Administrator danych nie powołałem Inspektora ochrony danych i wykonuję
samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

II. Cele,
podstawy przetwarzania i okres przechowywania danych.

 

Cel
przetwarzania

Podstawa
prawna przetwarzania

Okres przechowywania
danych

Zawarcie
i wykonanie umowy o świadczenie usług.

Art. 6
ust.1 lit. b RODO

(przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
podjęcia działań w celu jej zawarcia).

Administrator
będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy.

Spełnienie
obowiązków podatkowych.

Art. 6
ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków
wynikających z prawa podatkowego).

Administrator
będzie przetwarzał w/w dane przez okres 5 lat.

Udzielenie
odpowiedzi na zapytanie i inne przesłane za pomocą formularzy dostępnych na
stronie internetowej, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za
pośrednictwem mediów społecznościowych informacje, które służą opracowaniu
przedmiotu i warunków umowy

przetwarzanie
niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO)

Administrator
będzie przetwarzał w/w dane do momentu rozwiązania umowy.

Prowadzenie
fanpage, grupy na portalu społecznościowym Facebook.

Art. 6
ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia fanpage’a
na portalu społecznościowym Facebook). Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne w celu. Dane osobowe przetwarzane w opisanym
powyżej celu przetwarzam wyłącznie w zakresie korzystania przez Ciebie z
fanpage a w zakresie pozostałego korzystania przez Ciebie z portalu Facebook
,Twoje dane przetwarza Facebook Ireland w oparciu o ustanowione przez siebie
Regulamin i Politykę prywatności.

Administrator
będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Wypełnienie
obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Art. 6
ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków
wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych).

Administrator
będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia
roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Ustalenie,
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Art. 6
ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem
usług lub korzystania ze strony internetowej).

Administrator
będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia
roszczeń mogących powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze
strony internetowej.

Analiza
Twojej aktywności na stronie internetowej.

Art. 6
ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku o Twojej aktywności na
stronie internetowej).

Administrator
będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu
lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Wysyłania
newsletteru

Po
udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

 

Art. 6
ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o
bieżącej działalności: produktach, usługach, promocjach lub nowościach).

Administrator
będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody, skutecznego
wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Wykorzystania
cookies na stronie internetowej.

Art. 6
ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie
dobrowolnej zgody udzielonej przy pierwszym wejściu na stronę internetową
pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystywanie cookies).

Jeżeli
nie chcesz takiej zgody wyrazić opuść stronę. Zawsze też, możesz zmienić
ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

 

III. Cofniecie
zgody i sprzeciw.

 

W każdej chwili
możesz wycofać udzielaną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na
zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem. Przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora danych . Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych
celach, chyba, że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych,
istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą
Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.

 

IV. Odbiorcy
danych osobowych.

 

Jak większość
przedsiębiorców korzystam z pomocy innych podmiotów co w dużej mierze jest
związane z przekazywaniem danych osobowych. W związku z powyższym w razie
potrzeby, przekazujemy Twoje dane :

·      
dostawcy
domeny internetowej,

·      
dostawcy
usługi newsletteru;

·      
firmie
dostarczającej narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej
oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających(min.
Google Analytics);

·      
firmie
świadczącej usługi księgowe;

·      
firmom
obsługującym płatności.

 

Oprócz tego może
się tak zdarzyć, że na podstawie przepisu prawa lub decyzji właściwego organu
będę musiała przekazać dane osobowe innym podmiotom, czy to prywatnym czy to
publicznym. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania
udostępnienia danych osobowych analizujemy bądź starannie, aby nie przekazać
danych osoba nieuprawnionym.

 

V. Przekazywanie
do Państw trzecich.

 

Administrator
danych korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług takich jak:
Google, Facebook, Mailchimp, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki(USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich
serwerach. Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane
przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. 

Obecnie usługi
oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są przez podmioty znajdujące
się w Unii Europejskiej. 

Zalecam jednak
zapoznanie się z polityką prywatności w/w Administratorów pod linkami:

Administrator

Polityka prywatności

Google Inc.

https://policies.google.com/privacy

Facebook Inc.

https://www.facebook.com/policy.php

Mailchimp

https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

VI. Prawa osób
których dane dotyczą.

 

Jako
Administrator zapewniam realizację uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt
na adres mailowy, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu żądania (jeżeli
z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będę mógł
spełnić żądania w ciągu 30 dni, spełnię ją w ciągu kolejnego miesiąca
informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu) :

·      
prawo
dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych);

·      
prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

·      
prawo do
żądania usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do
ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były
przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę,
na której oparte było przetwarzanie;

·      
prawo do
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·      
prawo do
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie
uzasadnionych przez firmę celach.

Aby nie
dopuścić do naruszenia Twoich praw lub wolności spowodowanej naruszeniem
bezpieczeństwa Twoich danych osobowych informujemy, że nie będę realizować
żadnych Twoich uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie
telefonicznej.

VII. Prawo do
wniesienia skargi.

 

Masz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż
przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

 

VIII. Wymóg
podania danych i konsekwencja niepodania danych.

 

Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu skorzystanie przez Ciebie
z oferowanych przez nas usług. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak
możliwości skorzystania z naszych produktów.

 

IX.
Profilowanie.

 

Twoje dane będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania(reklama
w serwisie społecznościowym Facebook), nie będzie to jednak wywoływać wobec
Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją
sytuację.

 

 

3.Polityka
plików cookies.

 

Strona
internetowa
www.personare.pl
wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to
niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np.
komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system
teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów
trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane w Serwisie cookies są usuwane po
zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw.
cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i
umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę
(trwałe cookies).

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest
informacja na temat stosowania plików cookies. Ustawienia cookies zmienić można
z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć (wyczyścić) pliki cookies.
Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu
pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziecie wyjaśnienia dotyczące zmiany
ustawień cookies.

UWAGA. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików
cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu
innych stron internetowych, które stosują cookies.

Google Analytics

Google
Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej
strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do
serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi
na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany
przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest
przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany.
Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google
Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możesz
zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących
korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również
przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą
się pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli
jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach
Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi
przez Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Pixel Facebook

W celu kierowania do użytkowników strony reklam spersonalizowanych pod kątem Twojego
zachowania na stronie, zaimplementowano w ramach Serwisu Pixel Facebooka, który
w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w zakresie
przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej
przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją
identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjęto w ramach strony. Facebook
może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach
korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym
marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a
informacje o nich można znaleźć bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:
https://www.facebook.com/privacy/explanation . Z
poziomu swojego konta na Facebooku można również zarządzać swoimi ustawieniami
prywatności.

W serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez
serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Linkedin.

Wyświetlając strony Serwisu, zawierające takie wtyczki, Twoja przeglądarka nawiąże
bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych
(usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę
bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej
integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją
stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u
niego akurat zalogowana. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją
przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre
serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten
będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do Twojego profilu w
danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia
informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy
i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie
społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na mojej stronie bezpośrednio Twojemu profilowi, to przed wizytą na
stronie należy wylogować się z tego serwisu społecznościowego. Można również
całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie
rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

4. Działalność w social
mediach Facebook, Instagram.

Administratorem Twoich danych osobowych na stronie Fanpage Personare Iwona Szczęsna oraz konta
na Instagramie jest Iwona Szczęsna.

Twoje dane osobowe podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania
i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Tobą, wchodzenia
w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych
i tworzenia społeczności Fanpage.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie. Zasady
panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże
zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają
z regulaminów Facebooka. 

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać
żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Fanpage. 

Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje
ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie
pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy
Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie
Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage,
wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza
oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług
albo obrona przed roszczeniami. 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, serwisowi
IT.

Twoje uprawnienia opisane są w niniejszej polityce prywatności.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką
prywatności Facebooka.

Twoje dane mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej
kierowanej do Ciebie.  Nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w rozumieniu RODO. 

5. Logi serwera.

Korzystanie
ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje
jest strona.

Każde
zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera,
które obejmują adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane
zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze strony i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy
służący do administracji. Ich zwartość nie jest ujawniana nikomu poza
osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 

 

Niniejsza
Polityka prywatności obowiązuje od 24 listopada 2020.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Iwonę Szczęsną w celu realizacji usług newsletter, a tym samym wysyłania mi informacji o produktach blogowych, usługach, promocjach lub nowościach zgodnie z polityką prywatności i plików cookies

Wiem, że zgodę mogę w każdej chwili cofnąć.